Profoksidim

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 139001-49-3 CIPAC broj: 621

Čistoća ≥ 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može jedino biti registrovano kao herbicid u usevu pirinča.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda ako se profoksidim primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • dugotrajni rizik za neciljane organizme.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.