Rimsulfuron

Kao i kod nikosulfurona jednogodišnje trave ne smeju da imaju više od 5 listova inače je potpuno neefikasan! Sistemični folijarni herbicid koji se translocira u celu biljku i koncentriše u tačkama rasta. Kukuruz u vreme prskanja mora da ima 1-8 listova. Može da se kombinuje sa preparatima na bazi: atrazina, bentazona, bromoksinila, dikambe, fluroksipira, klopiralida, tifensulfurona i drugih. Delotvoran na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke širokolisne korove. Za razliku od nikosulfurona ima izvesno dejstvo i preko zemljišta. Može da se koristi posle  setve, a pre nicanja, kao i posle nicanja krompira. Najkasnije 4 sata nakon prskanja čitav preparat se nalazi u biljci, pa nema opasnosti od ispiranja zbog padavina. LD50 6000. S.O. = III. Upotrebu treba izbegavati ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organofosforni insekticidi. Karenca: 42 dana krompir, OVP kukuruz.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 122931-48-0 (rimsulfuron) CIPAC br. 716 2006/39/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-6 dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea

Čistoća ≥ 960 g/kg (izražen kao rimsulfuron)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih biljaka i podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.