Spiroksamin

Spiroksamin ometa biosintezu ergosterola na četiri potpuno različita mesta u odnosu na triazole. Koristi se za suzbijanje: pepelnice, rđe na pšenici i ječmu, sive pegavosti lista ječma, pepelnice na vinovoj lozi. Kombinacija ima širi spektar: Septoria na listu i klasu, smanjuje zarazu Fusarium spp. na klasu. LD50 595. S.O. = III. Karenca: 42 dana za pšenicu, ječam i vinovu lozu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 1181134-30-8 CIPAC br. 572 2007/21/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (8-terc-butil-1,4-dioksaspiro[4.5] dekan-2- ilmetil)-etil-propilamin

Čistoća 940 g/kg (diastereomeri A i B zajedno)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mere zaštite,
  • zaštitu podzemnih voda ako se spiroksamin primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • delovanje na vodene organizme.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.