Sulfosulfuron

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 141776-32-1 CIPAC broj: 601

Čistoća 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih biljaka i algi. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se sulfosulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.