Sulkotrion

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 99105-77-8 CIPAC broj: 723

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • rizik za ptice koje se hrane insektima, vodene i kopnene biljke i neciljane zglavkare.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.