Trichoderma harzianum

Kontaktni antibiotski fungicid niske toksičnosti za čoveka, korisne insekte i životnu sredinu. Koristi se za suzbijanje Botrytis cinerea na vinovoj lozi i jagodama. Ne ubraja se u otrove. Pogodan za ekološku zaštitu u: vinogradima, voćnjacima, povrtnjacima, zatim za primenu u ratarstvu i gajenje ukrasnog bilja. Karenca: 14 dana vinova loza; 4 dana jagoda.

Identifikacione oznake (brojevi) Trichoderma harzianum Rifai SOJ: Trichoderma harzianum T-22; Zbirka kulture br. ATCC 20847 SOJ: Trichoderma harzianum ITEM 908; Zbirka kulture br. CBS 118749 2008/113/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Nije primjenjivo

Čistoća Nema značajnih nečistoća