Trifloksistrobin

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 141517-21-7 CIPAC broj: 617

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća nazaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika i/ili monitoring program.