Triflumizol

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 99387-89-0 CAS broj:730

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid za primenu u staklenicima u kojima se bilje gaji na veštačkim supstratima.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • na bezbednost operatera i radnika. Uslovi za primenu moraju da sadrže i odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu;
  • mogući uticaj na vodene organizme; uslovi za registraciju, na odgovarajući način, moraju uključiti mere ѕa smanjenje rizika.