Tritikonazol

Upotreba: za suzbijanje Tilletia tritici, Fusarium spp, Ustilago tritici, Septoria nodorum i drugih bolesti. Sprečava ranu pojavu pepelnice i rđe. Ima i repelentni učinak na ptice. Karenca: OVNP. LD50 2000. S.O. = III 

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Real 200 FS FS Tritikonazol BASF /
BASF
Alios FS Tritikonazol BASF /
BASF Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 131983-72-7 CIPAC br. 652 2006/39/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-(E)-5-(4-klorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom ocene dokumentacije za registraciju za druge namene, osim za tretiranje semena, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere zaštite,
  • potencijalnu kontaminaciju podzemnih voda sa ovom jako perzistentnom aktivnom supstancom i metabolitom RPA406341 u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu ptica koje se hrane semenom (dugotrajni rizik).

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.