Pregled prema aktivnim materijama - Cikloheksandioni ("dim")

Cikloheksandioni su relativno mala, ali važna grupa herbicida. Setoksidim je bila prva priznata aktivna materija iz ove grupe. Nastala je u BASF-u početkom ‘80-ih godina prošlog veka. Kao i propionati namenjeni su isključivo za suzbijanje svih vrsta monokotiledonih korova. Mada se po hemijskoj strukturi bitno razlikuju imaju isti mehanizam delovanja kao i propionati a on je u v...

Pogledaj više...

Cikloheksandioni su relativno mala, ali važna grupa herbicida. Setoksidim je bila prva priznata aktivna materija iz ove grupe. Nastala je u BASF-u početkom ‘80-ih godina prošlog veka. Kao i propionati namenjeni su isključivo za suzbijanje svih vrsta monokotiledonih korova. Mada se po hemijskoj strukturi bitno razlikuju imaju isti mehanizam delovanja kao i propionati a on je u vezi sa inhibicijom enzima acetil koenzima A karboksilazu. Vrlo su labilni u biljci i životnoj sredini, ali stvaraju veliki broj toksičnih metabolita pa im je letalni učinak pouzdan. U građi im dominira cikloheksan po čemu je ime dobila i cela grupa. Uz to, tralkoksidim poseduje dobru selektivnost prema nekim važnijim vrstama žitarica kao što su: pšenica i ječam. Ova selektivnost je rezultat pojačane aktivnosti citohroma (katalizator) P – 450 u ovim žitaricama u poređenju s drugim monokotiledonim vrstama. Pojačana aktivnost citohroma izaziva oksidaciju metilne grupe na aromatskom prstenu. Novonastali spoj je herbicidno neaktivan. Tralkoksidim je otkriven i uveden u Australiji. Kao keto-enolni tautomerizam može da postoji u više oblika. Najviše je raširen na tržištu u obliku enola. Pretpostavlja se da je tolerantnost širokolisnih biljaka na ovu grupu herbicida rezultat neznatnih, ali u ovom slučaju važnih razlika u samoj strukturi tog enzima. Najbolje ih je koristiti odvojeno od preparata za suzbijanje dikotiledonih korova osim ako to u priloženom uputstvu nije dozvoljeno. Razgradnja im se odvija pomoću sunčevih zraka, hidrolize i mikroorganizama.