Pregled prema aktivnim materijama - Hloracetanilidi

Prvi, priznati herbicid iz ove grupe bio je alahlor, nastao u Monsantou (1969). U svetu ih je trenutno 12, a kod nas 7. Specifično ili ciljano mesto delovanja ove važne grupe herbicida, okarakterisane i kao zemljišni graminicidi, do danas, nije do kraja poznato. Po hemijskom poreklu predstavljaju derivate hlora, sirćetne kiseline i anilina. Zna se samo da kod osetljivih korova...

Pogledaj više...

Prvi, priznati herbicid iz ove grupe bio je alahlor, nastao u Monsantou (1969). U svetu ih je trenutno 12, a kod nas 7. Specifično ili ciljano mesto delovanja ove važne grupe herbicida, okarakterisane i kao zemljišni graminicidi, do danas, nije do kraja poznato. Po hemijskom poreklu predstavljaju derivate hlora, sirćetne kiseline i anilina. Zna se samo da kod osetljivih korova izazivaju zaustavljanje izduživanja i deobe ćelija kao i sintezu vrlo dugih lanaca masnih kiselina (VLCFA), kao i belančevina. Kao posledica tih promena dolazi do trajnog zaustavljanja rasta korena i čvora busanja. Za efikasno suzbijanje korova moraju da budu prisutni u ranim stadijumima njihovog klijanja i nicanja. Na odrasle korovske biljke nisu delotvorni. U spektru obuhvataju kod nas najvažnije jednogodišnje monokotiledone vrste korova. I neki širokolisni korovi osetljivi su na ove preparate, ali za njihovo uništavanje moraju da se upotrebe preparati namenjeni isključivo za suzbijanje ove vrste korova. Preparati koji se koriste u kukuruzu u sebi imaju materije (AD-67, dihlormid, flurazol i druge) zadužene da štite kulturu (gramineae) od štetnog dejstva. Na šećernoj repi, naročito na zemljištima grube strukture, gde je usporeno nicanje, mogu izazvati prolaznu fitotoksičnost. Da bi se izbegla pojava fitotoksičnosti, u nekim zemljama, oni se u šećernoj repi koriste u postu nakon nicanja i formiranja prvog para pravih listova. Efikasnost im u velikoj meri zavisi od padavina koje su neophodne u prve tri nedelje nakon prskanja. U nedostatku padavina herbicidna efikasnost im je slaba, pa pomoć morate potražiti u folijarnim post emergence graminicidima koji su apsolutno selektivni u svim širokolisnim kulturama, delotvornim na jednogodišnje, ali i višegodišnje monokotiledone vrste korova. Kao zemljišni graminicidi sasvim su neefikasni za višegodišnje korove. U ovu grupu bi mogli da se svrstaju dimetenamid i flufenacet koji su neznatno drugačije hemijske strukture, ali suzbijaju korove na isti način. U primeni se najčešće koriste u kombinaciji s preparatima za suzbijanje dikotiledonih korova posle setve, a pre nicanja ili u ranom postu u kukuruzu. Tolerantnost u širokolisnim kulturama bazira se na brzini razgradnje i genetskoj strukturi.