• Kupovina zemljišta
  • 20.02.2020. 12:00

Kako zakon štiti one koji imaju pravo preče kupovine zemljišta

Potrebno je, u ovom slučaju, da prodavac nepokretnosti obavesti prvo nosioce prava preče kupovine o ponudi za zaključenje o prodaji zemljišta, kaže advokat Žarko Barišić.

Foto: Julijana El Omari
  • 3.327
  • 166
  • 0

Poslednjih godina, država svoje zemljište izdaje u zakup ili prodaje u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Radi zaštite javnog interesa, država je aktivni učesnik u različitim postupcima koji se tiču poljoprivrednog zemljišta: postupak komasacije, eksproprijacije, parcelacije, ali isto tako kroz postupak restitucije.

Međutim, sa razvitkom poljoprivrede, raste i kupoprodaja privatnog zemljišta, između fizički ili pravnih lica na teritoriji Srbije. Ipak, ko ima pravo preče kupovine, što uređuje Zakon o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015), detaljno je objasnio advokat Žarko Barišić tokom seminara na Tari u organizaciji Klub-a 100P plus.

Istraživanje: Koliko je isplativo kupovati plodne oranice?

"Osim zaključivanja ugovora koji za predmet imaju poljoprivredno zemljište, često u sudskim postupcima zastupam lica koja smatraju da su prava povređena od strane trećih lica u smislu nepoštovanja instituta prava preče kupovine", kaže Barišić.

Oštećenom se prodaje zemlja po tržišnoj, a ne kupoprodajnoj ceni

Oni koji imaju pravo preče kupovine su u stvari suvlasnici, odnosno vlasnici susednih poljoprivrednih parcela. Ta ponuda dostavljena licima koji su nosioci prava preče kupovine, mora biti u pisanoj formi, a na takvu mora se odgovoriti u roku od 15 dana, takođe u pisanoj formi.

"Onaj kome je povređeno pravo preče kupovine (imalac prava preče kupovine) ima mogućnost da u roku od mesec dana, od dana saznanja da je njegovo pravo povređeno, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnost, i pokrene sudski postupak za poništaj takvog kupoprodajnog ugovora, zahtevajući da se nepokretnost njemu proda i preda pod istim uslovima. Uz podnošenje tužbe imalac prava preče kupovine je dužan da istovremeno položi kod nadležnog suda iznos u visini tržišne vrednosti nepokretnosti na dan podnošenja tužbe koja se može utvrditi pomoću stalnog sudskog veštaka ili organa poreske uprave", ističe novosadski advokat.

Barišić ističe da oštećen plaća tržišnu cenu sporne parcele, a ne kupoprodajnu (Foto: Verica Matić)

Međutim, u Srbiji je čest slučaj, da jedna parcela ima više vlasnika. Bez obzira na tu činjenicu, prodavac susednog zemljišta, mora uputiti pismo ponude svim suvlasnicima ili naslednicima, ukoliko ih ima više, i to bez obzira da li su upisani ili ne.

Ugovor o poklonu umesto kupoprodaje?!

S druge strane, u našoj zemlji često, pokazala je praksa, na različite načine 'zaobilaze' odredbe o pravu preče kupovine te se često u praksi zaključuje simulovani ugovor o poklonu poljoprivrednog zemljištu, iako se u zapravo radi o kupoprodajnom ugovoru. Sem zaključivanja ugovora koji za predmet imaju poljoprivredno zemljište, često u sudskim postupcima, advokat Barišić, zastupa lica koja smatraju da su prava povređena od strane trećih lica u smislu nepoštovanja instituta prava preče kupovine.

Ministarstvo poljoprivrede: Uz novi zakon do efikasnije komasacije

"Dešava se da prodavci u nameri da izbegnu svoju obavezu upućivanja ponuda nosiocima prava preče kupovine, fiktivno zaključuju ugovor o poklonu zemljišta sa trećim licem, iako se u stvarnosti vrši kupoprodaja zemljišta, što takođe u praksi inicira učestale sudske sporove".

Advokat Barišić savetuje sve poljoprivrednike, odnosno prodavce i kupce poljoprivrednog zemljišta, da strogo obrate pažnju na zakonske odredbe koje uređuju institut prava preče kupovine, kako bi se iste pravilno u praksi primenile i time izbegli potencijalni sporovi.


Tagovi

Pravo preče kupovine Kupovine poljoprivrednog zemljišta Kupoprodajni ugovor Žarko Barišić Naslednici parcele


Autorka

Julijana El Omari

Julijana El Omari je diplomirani novinar, a svoju specijalnost pronašla je u agro novinarstvu. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...


Partner

KLUB 100P plus

Vladike Ćirića 33, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 3015 055, e-mail: office@agroplus.rs web: http://www.agroplus.rs/