• Petrokemija
  • 01.10.2017. 11:15

Prihrana ozimih žitarica

Naročito je važno biljkama osigurati dovoljno hraniva do ulaska u period mirovanja vegetacije tokom zime. Samo usev koji je dobio dobru prihranu i u zimu ušao u dobroj kondiciji može da podnese stresne zimske uslove bez opasnosti od propadanja.

Foto: bigstockphoto/izikmd
  • 1.000
  • 65
  • 0

Već u prvim danima života mlade biljke usvajaju hranjive materije iz zemljišta svojim tek razvijenim korenom. Zato je u početnim fazama rasta, kada je koren mali, neophodno da ima dovoljno hraniva u neposrednoj blizini biljke kako bi rast mogao dalje neometano da teče.

Isto tako je važno da ceo sloj zemljišta u kome se razvija glavni deo korena bude snabdeven hranivima kako bi koren biljke rastući u dubinu nailazio na nove zalihe hraniva. Naročito je važno da se biljkama osigura dovoljno hraniva do ulaska u period mirovanja vegetacije u toku zime.

Samo usev koji je dobio dobru prihranu i u zimu ušao u dobroj kondiciji može da podnese stresne zimske uslove bez opasnosti od propadanja. Isto tako usev koji ima dobru prihranu lakše će podneti eventualno gladovanje za azotom početkom proleća ukoliko se zbog visokog stepena vlažnosti zemljišta ili niskih temperatura s prihranom bude čekalo.

Karakteristike koje ukazuju na nedostatak najznačajnijih hraniva

Najznačajnija hraniva za normalan rast i razvoj žitarica su azot, fosfor, kalijum, kalcijum, sumpor, mangan i gvožđe.

Azot je važan tokom celog života biljaka, a naročito je bitno da ga ima u dovoljnoj količini u fazi formiranja klasa i diferencijaciji klasaka u klasu odnosno u fazi bokorenja i vlatanja, te u fazi klasanja i nalivanja zrna. Ukoliko nema dovoljno azota u početku razvoja list je uzak, počinje da žuti i na kraju propada, stabljika je tanka, a bokorenje slabo.

Fosfor takođe utiče na prinos jer utiče na razvoj korenovog sistema i bokorenje. Fosfor je bitan radi pospešivanja usvajanja azota i povećanja otpornosti biljaka na negativne uslove u vreme nalivanja i zrenja zrna. Najveće potrebe za fosforom su tokom prvog meseca nakon setve žitarica, te u vreme formiranja prašnika i tučka. Nedostatak fosfora se ogleda u slabljenju stabljike, zakasnelom bokorenju, sitnim listovima plavo-zelene boje, a i klasovi su sitniji.

Kalijum je takođe važan u ishrani žitarica iako ne toliko kao azot i fosfor. Nedostatak kalijuma se najviše ogleda u smanjenju kvaliteta zrna. Kalcijum je hranivo važno tokom celog života biljke. Nedostatak uzrokuje nedovoljnu razvijenost korenovog sistema. Kalcijum smanjuje kiselost zemljišta, a žitarice najbolje uspevaju na blago kiselim do neutralnim zemljištima iako neke mogu da podnesu i jače kisela zemljišta poput zobi.

Najsigurniji način određivanja potrebne količine hraniva u prihrani strnih žitarica je hemijska analiza zemljišta na osnovi na kojoj se planira setva.

Đubrenje ozimih žitarica

Đubrenje ozimih žitarica mineralnim đubrivima počinje u jesenjem periodu unošenjem đubriva u tlo na dubinu oranja. Za tu namenu se koriste NPK formulacije đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma, kao što je NPK 7-20-30. U osnovnom đubrenju ozimih žitarica NPK 7-20-30 se primenjuje u količini 200 do 600 kg/ha. Prilikom osnovnog đubrenja u tlo se unosi cela količina potrebnih fosfornih i kalijumovih hraniva.

Izuzetak su tla gde su mogući gubici hraniva, kao što je slučaj s laganim tlima, plitkim tlima ili usled velike količine padavina. U tom slučaju u osnovnom đubrenju se unosi 60% ukupno potrebnih količina fosfora i kalijuma, a ostatak se dodaje u predsetvenom ili startnom đubrenju.

Polje ozime pšenice

Ukoliko se zaorava veća količina žetvenih ostataka potrebno je da se primeni i veća količina azota, koju će mikroorganizami koristiti u procesu razgradnje organske materije i na taj način se izbegava pojava azotne depresije. Kada se zaoravaju žetveni ostaci trebalo bi dodati 1 kg azota na svakih 100 kg žetvenih ostataka. Za tu namenu primenjuje se UREA ili UAN u količini 100 do 150 kg (l)/ha.

Budući da je koren biljke u početku u plićem sloju i slabo razvijen potrebno je predsetvenim đubrenjem obogatiti taj sloj tla hranivima kako bi se tek iznikle biljke što bolje ukorenile i nastavile normalno da rastu štedeći energiju za nadolazeće zimske uslove.

Predsetvenim đubrenjem đubriva se unose u površinski sloj tla. U predsetvenom đubrenju primenjuju se NPK formulacije đubriva s podjednakim sadržajem azota, fosfora i kalijuma kao što su NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10 u količini 150 do 250 kg/ha. Ukoliko je kompletna količina fosfora i kalijuma unešena u tlo zaoravanjem tada se predsetveno može u tlo uneti azotno-sumporno đubrivo PETROKEMIJas takođe u količini 150-250 kg/ha.

Važno je naglasiti da do setve u tlo bi trebalo uneti kompletnu količinu fosfora i kalijuma kroz osnovno i predsetveno đubrenje kako bi se biljke što bolje i što dublje ukorenile.

U periodu suše kada su hraniva u površinskom sloju tla biljci potpuno nepristupačna, dobro ukorenjene biljke moći će da koriste vodu i u njoj rastvorena hraniva iz dubljih slojeva tla. Samo dobro prihranjen usev u stanju je da prebrodi stresne uslove i da ostvari očekivani prinos i kvalitet.

Za više informacija, obratite se kompaniji Petrokemija na dole navedene kontakte!

Foto: bigstockphoto/izikmd


Tagovi

Ozime žitarice Prihrana Mineralno đubrivo Petrokemija UAN KAN NPK Azot Fosfor Kalijum


Autorka

Marina Parlov Puljiz

Marina je profesor, a u Agroklubu je deo prodajnog tima.


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: prodaja@petrokemija.rs web: http://www.petrokemija.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Zrele, rukom brane!