• KWS Srbija
  • 22.01.2018. 16:00

Šta je ClimaControl3 koncept?

Kao rezultat ispitivanja nastao je koncept ClimaControl 3 - hibridi tolerantni na visoke temperature i nedostatak vode u zemljištu.

Foto: KWS Srbija
  • 716
  • 35
  • 0

Kompanija KWS nekoliko godina vrši intenzivna istraživanja osobina hibrida kukuruza u stresnim uslovima proizvodnje. Jedna od najinteresantnijih tema iz ove oblasti je suša i uticaj visokih tempratura u toku vegetacije. Kao rezultat ovih ispitivanja nastao je koncept ClimaControl3 - hibridi tolerantni na visoke temperature i nedostatak vode u zemljištu.

Šta je zaista ClimaControl3?

To su hibridi koji su tolerantni na visoke temperature i sušu u sve tri ključne faze razvoja:

  • pre cvetanja;
  • za vreme cvetanja;
  • posle cvetanja;

Hibridi iz ove grupe su testirani na različitim lokacijama koje su karakteristične po visokim temperaturama i manjku pristupačne vode biljakama. Mereni su prinosi zrna, ali što je takođe značajno vršeno je njihovo ocenjivanje kada su u pitanju najznačajnije karakteristike u najznačajnijim fazama razvoja.

U meteorološki povoljnim godinama razlika u prinosu između hibrida je veoma mala. Međutim, u godinama ili lokalitetima sa visokim temperaturama i malom količinom padavina ta razlika može biti veoma značajna. Upravo CC3 hibridi svojim karakteristikama omogućavaju manji pad prinosa u stresnim uslovima.

Ostvareni prinos CC3 hibrida u poređenju sa konkurentskim hibridima

Na grafikonu koji pokazuje ostvareni prinos CC3 hibrida u poređenju sa konkurentskim hibridima, prikazani su prosečni prinosi mereni u strip ogledima poljoprivredno stručnih službi u Vojvodini u 2016. i 2017. godini. Pažljivom analizom ovih rezultata može se zaključiti da postoji razlika između prinosa ostvarenih u povoljnijoj 2016. godini i prinosa u izuzetno stresnoj 2017. godini.

Kod CC3 hibrida razlika između prinosa ostvarenih u 2016. i 2017. godini je manja u odnosu na konkurentske hibride. Razlika u prinosu kod CC3 hibrida je 5,5 t/ha (što je umanjenje prinosa za 47%), dok kod konkurentskih hibrida ta razlika je 5,9 t/ha (što je umanjenje prinosa za 53%), što čini razliku od oko 6% u korist CC3 hibrida. To je i glavna karakteristika CC3 hibrida, da u stresnim uslovima ostvaruju više i stabilnije prinose.

U ovim analizama korišćeni su rezultati 10 najzastupljenijih hibrida kukuruza na tržištu Srbije iz grupa zrenja 400 i 500 i rezultati KWS CC3 hibrida KOLUMBARIS (FAO 460) i KERBANIS (FAO 540), a koji su zajedno testirani u strip ogledima poljoprivrednih stručnih službi.

Za više informacija o samom konceptu ClimaControl3 obratite se kompaniji KWS Srbija na jedan od dole navedenih kontakata!

Foto: KWS Srbija


Tagovi

KWS Hibridi kukuruza ClimaControl3 Kolumbaris Kerbanis


Partner

KWS Srbija d.o.o

Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija
tel: +381 (0) 11 301 6965, e-mail: mykws.rs@kws.com web: http://www.kws.rs/