• Ekonomske mere
  • 23.04.2020. 12:00

Kako poljoprivrednici preduzetnici mogu da iskoriste ekonomske mere pomoći?

Pravo pitanje je da li se ova davanja odnose na poljoprivrednike i pod kojim uslovima? U tekstu ispod, prenosimo delove iz aktuelne uredbe koji se tiču upravo ove ciljne grupe.

Foto: Julijana El Omari
  • 1.630
  • 81
  • 0

Na osnovu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, opredeljena je pomoć iz budžeta Republike Srbije.

Pravo pitanje je da li se ta davanja odnose na poljoprivrednike i pod kojim uslovima? U narednim redovima, prenosimo delove iz aktuelne uredbe koje se tiču upravo ove ciljne grupe.

Novčana sredstva pomoći za poljoprivrednike i kako do njih?

Novčanu pomoć između ostalih, mogu da koriste rezidentni preduzetnici; preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana.

Fizička lica koja imaju status preduzetnika poljoprivrednika u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, bez obzira na to da li su PDV obveznici, imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom ukoliko ispunjavaju ostale propisane uslove, navodi se na sajtu Privredne komore Srbije.

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta ove godine, pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Odlaganje plaćanja poreskih obaveza

Prvi set mera odnosi se i na preduzetnike poljoprivrednike, koji poreze i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem, a nisu se opredelii za isplatu lične zarade, ostvaruju pravo na odlaganje plaćanja akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, po pravilima koja važe za pravna lica.

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada svojih zaposlenih kao i odlaganje plaćanja ovih obaveza ostvaruju shodnom primenom pravila iz čl. 4. i 5. ove uredbe koja se odnose na pravna lica u vezi sa odlaganjem dospelosti za plaćanje i odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarade.

Stiže podrška za poljoprivredna gazdinstva?

Preduzetnicima paušalcima odlaže se plaćanje obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020. godine za 4. januar 2021. godine. Ove obaveze preduzetnici će plaćati u 24 jednake mesečne rate, bez kamate tokom trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

Detaljnije o ovome možete pročitati u Uredbi o fiskalnim pogodnostima i novčanoj pomoći ispod teksta.

Novčana pomoć u naredna tri meseca

Drugim setom mera novčana pomoć isporučuje se u maju, junu i julu. Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste mere u skladu sa odredbama Uredbe.

Pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta mogu da ostvare:

  • u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPPPD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za taj mesec;
  • u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo pomenuti obrazac za april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za taj mesec;
  • u julu 2020. godine, sa istim obrascem za maj mesec.

Ko može da koristi pomoć?

Navedeni privredni subjekti mogu da koriste mere; fiskalne pogodnosti i direktna davanja, ukoliko su pre 15. marta ove godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV. Takođe, zanatlije se smatraju preduzetnicima u smislu poreskih propisa, pa mogu da ostvare pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti.

Isplata jednokratne novčane pomoći - bez podnošenja zahteva?

Pod propisanim uslovima pravo na direktno davanje mogu da ostvare i preduzetnici paušalci koji rade sami i nemaju zaposlene. Međutim, programom ekonomskih mera nije obuhvaćeno odlaganje izmirenja obaveza po osnovu poreza na imovinu.

Kako se prijaviti za korišćenje mera?

Smatra se da poslodavac želi da koristi mere ukoliko podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa i u polju 1.4 - datum plaćanja unese datum plaćanja 4. januar 2021. godine. Privredni subjekti koji nemaju zaposlene koriste mere po samoj Uredbi, bez posebnog prijavljivanja.       

Gde će biti uplaćen novac?

Direktna davanja biće isplaćivana na namenski račun poslodavca, a poslodavac je u obavezi da dobijena sredstva iskoristi za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima. Taj račun otvara se u banci u kojoj privredni subjekat već ima otvoren račun. U slučaju da ima otvorene račune u više banaka, privredni subjekat se preko portala Poreske uprave opredeljuje u kojoj banci želi da mu se otvori namenski račun.

Detaljnije o ovome možete pročitati u Uredbi o fiskalnim pogodnostima i novčanoj pomoći, kao i u Uputstvu za primenu Uredbe ispod teksta.

Kontakt za više informacija: covid19@pks.rs


Dokumenti


Tagovi

Ekonomske mere Mere podrške Novčana pomoć Fiskalne pogodnosti Direktna davanja Kako Ostvarivanje prava na novčanu pomoć Poljoprivrednici


Autorka

Julijana El Omari

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...