• Robne razmene
  • 11.03.2020. 09:00

Robne rezerve: Do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad

Paritet u naturalnoj razmeni je 15,90 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi, navodi se u dokumentu Direkcije za rezerve. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 20. marta, do 10 časova.

Foto: Jelena Gajić Đokić
  • 115
  • 6
  • 0

Republička direkcija za robne rezerve, na osvom zvaničnom sajtu objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Neizvesna budućnost stočara - dug tov i niska cena bikova

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi, a koji su najviše jednom realizovali razmenu u Javnim pozivima u 2019.godini za naturalnu razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad objavljenim na sajtu Direkcije 06.09.2019.godine/17.09.2019.godine i 22.11.2019.godine.

Razmena 15,90 kg kukuruza za 1kg tovne junadi

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su fizička lica - nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva i nalaze se u aktivnom statusu i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Ministarstvo poljoprivrede predstavilo prve procene cena proizvoda u 2020. godini

Paritet u naturalnoj razmeni je 15,90 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi, navodi se u dokumentu Direkcije za rezerve.

Najviše 9.000 kg ili pet grla junadi

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina, a kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg.

Primarni poljoprivredni proizvođači mogu da predaju najviše 9.000 kg tovne junadi, a najmanje 5 (pet) grla/komada tovne junadi. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 143.100 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju isporuče Direkciji.

Isporuka o trošku proizvođača

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama. Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Isporuku tovne junadi primarni proizvođač vrši o svom trošku, Klanicama koje su navedene u ovom Javnom pozivu. Isporuka se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i primarnog proizvođača.

Setva 2020: Kukuruz na većim površinama, suncokreta - manje

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti po potpisivanju ugovora sa Direkcijom i dobijanja pismenog naloga, a nakon isporuke tovne junadi Klanici. Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Ponudu dostaviti do 20. marta

Klanice koje učestvuju u razmeni i koje će obavljati preradu su upisane u registar odobrenih objekata u Upravi za veterinu:

1. KOTLENIK PROMET, Lađevci;

2. KOD JORDANA, Prijepolje;

3. TURKOVIĆ DOO, Sjenica;

4. KLANICA DIVCI DOO, Divci.

Pariteti prerade tovne junadi u konzerve je 100.000 kilograma tovne junadi za 35.088 kilograma goveđeg gulaša (2,85) ili 100.000 kilogram tovne junadi za 36.630 kilograma goveđeg nareska (2,73).

FAO: Pale cene hrane u svetu zbog korona virusa

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 20. marta, do 10 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA-NE OTVARATI - za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad", na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br. 8a.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15. april.

Detaljnije o uslovima razmene i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u dokumentima ispod teksta.


Dokumenti


Tagovi

Robne razmene Merkantilni kururuz Tovna junad Proizvođači junadi Klanice


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...