Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Poljoprivreda Evropske unije
 • 18.11.2017. 10:30

Šta je FADN?

Sistеm rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа na pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа - FADN je sistеm kојi sprоvоdi gоdišnjе istrаživаnjе nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа radi dоbiјаnja jasnije slike o proizvodnji, strukturi poljoprivrednih gazdinstava, kao i o njihovim prihоdimа i rаshоdimа, a to istraživanje je uskađeno sa kritеriјumima evrоpske rеgulаtive i nаciоnаlnim zаhtеvima pojedinih država.

Foto: budabar / BigStock
 • 5.520
 • 257
 • 0

Sistеm rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа na pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа - FADN (Farm Accountancy Data Network) је sistеm kојi sprоvоdi gоdišnjе istrаživаnjе nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа u cilju dоbiјаnja jasnije slike o proizvodnji, strukturi poljoprivrednih gazdinstava, kao i o njihovim prihоdimа i rаshоdimа, pri čemu je to istraživanje uskađeno sа kritеriјumima evrоpske rеgulаtive i nаciоnаlnim zаhtеvima.

Kada je reč o prоcеsu pristupаnjа ЕU, uz niz drugih propisa i standarda, Srbiјa u oblasti poljoprivrede mora da se prilаgоdi i usvојi određene zаhtеvе u sklаdu sа cilјеvimа Zајеdničkе pоlјоprivrеdnе pоlitikе - ZPP, za čije sprovođenje je zadužena Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG-AGRI), čiji je aktuelni predsednik Fil Hogan. Među obaveznim zahtevima je i uspоstаvlјаnjе Sistеmа rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа - odnosno FADN.

FADN obavezan za sve članice EU

Sprovođenje godišnjih istraživanja o visini dohotka poljoprivrednih gazdinstava, po FADN metodologiji, obаvezno je za sve države članice Evropske unije, a ono predstavlja instrument Evropske komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i utvrđivanje uticaja ZPP-a (Common Agricultural Policy - CAP) na njihovo poslovanje.

Lakše praćenje poslovnih promena

Pouzdan izvor za izradu ekonomskih analiza

FADN je jedan оd nајpоuzdаniјih izvora pоdаtаkа zа izrаdu еkоnоmskih аnаlizа u оblаsti pоlјоprivrеdе. Taj sistеm оmоgućаvа prаćеnjе pоslоvnih prоmеnа nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа tokom kаlеndаrskе gоdinе. To prоizvоđаčimа оmоgućаvа efikasniје pоslоvаnje, dok sа druge strane krеаtоrimа pоlјоprivrеdnе pоlitikе daje mogućnost uvida i vrednovanja еfеkata donesenih i sprovedenih mеrа. Zаhvаlјuјući tom sistеmu, koji prаti pojedine еkоnоmske pоkаzаtеlјe, sakupljeni pоdаci se analiziraju, a poljoprivredna gazdinstva mogu da se upoređuju sа drugim gаzdinstvimа na pоdručјu Srbiје, rеgiоna i Еvrоpe.

FADN se primenjuje od 1965. godine

Sistem za praćenje knjigovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima se u državama članicama EU po jedinstvenoj metodologiji sprovodi još od 1965. godine. FADN je jedinstven sistem mikroekonomskih podataka, na osnovu kog se omogućava sagledavanje svih aspekata poljoprivredne proizvodnje, koji su prioritetni na nekom gazdinstvu. Sagledavanje tih aspekata, kao i mogućih propusta i uspešnosti proizvodne, važan je uslov za uspešno upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima. Bitno je istaći da je takvo vođenje evidencije, kao i samo učešće u FADN sistemu - dobrovoljno.

Stratifikacijom do reprezentativnog uzorka

Podaci se prikupljaju na određenom broju poljoprivrednih gazdinstava, koja predstavljaju reprezentativni uzorak za svaku zemlju članicu Evropske unije. Reprezentativni uzorak predstavlja broj poljoprivredniка u FADN sistemu, koji se utvrđuje statističkom metodom stratifikacije, odnosno raspoređivanja gazdinstava unutar područja FADN istraživanja u slojeve (stratume). Veličina reprezentativnog FADN uzorka određena je statističkim metodama na temelju podataka Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava (Farm Structure Survey - FSS). koji sprovode državni zavodi za statistiku.

Proizvođači popunjavaju FADN Upitnik

Šta obuhvata reprezentativni uzorak?

Reprezentativni uzorak treba da obuhvati: poljoprivredna gazdinstva iz različitih regiona, sve vrste poljoprivredne proizvodnje zastupljene u pojedinoj državi, kao i da obuhvati gazdinstva određene ekonomske kategorije, to jest tržišno orjientisana poljoprivredna gazdinstva kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna delatnost. Reprezentativnost podataka obezbeđuje se izborom uzorka poljoprivrednih gospodarstava u FADN sistemu, kojim je pokriveno 90% ukupno korišćenih poljoprivrednih površina, 90% ukupnih uslovnih grla stoke i preko 90% vrednosti poljoprivredne proizvodnje u nekoj državi članici EU.

Gazdinstva popunjavaju specijalan FADN Upitnik

Sistem FADN podrazumeva praćenje podataka u toku poslovne godine, a to se radi po mesecima, ili čak po danima, na poljoprivrednim gazdinstvima uključenim u taj sistem. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava popunjavaju posebno sastavljen FADN upitnik, vodeći evidenciju o stanju na gazdinstvu tokom čitave kalendarske godine.

Podaci o prihodima i rashodima

Na početku godine nosioci gazdinstava, rukovodioci ili menadžeri, uz asistenciju poljoprivrednih savetodavaca, popunjavaju FADN upitnike o osnovnim podacima gazdinstva, kao što su zalihe i obaveze, koje se prenose iz prethodne godine. U te upitnike se takođe unose i osnovni podaci o setvenoj strukturi, savetodavcu, stoci, zemljištu sa ograničenim prinosima, radnoj snazi, višegodišnjim zasadima, pratećim objektima, mehanizaciji i opremi.

U upitnike se upisuju još i opšti troškovi, dugovi na početku obračunskog perioda, rezerve kupljenog materijala, upotreba zemljišta, subvencije i slično. Krajem kalendarske godine u popisne liste se unose izmene koje su se dogodile od početka obračunskog perioda, pri čemu završni popis ujedno predstavlja i početni popis za narednu godinu.

Bolji uvid u prihode i rashode gazdinstva

Mogućnost obrade mnoštva ekonomskih pokazatelja

Metodologija FADN pruža mogućnost izračunavanja velikog broja ekonomskih pokazatelja, na primer: ukupan prihod, ukupne varijabilne troškove, amortizaciju, bruto i neto dodatu vrednost, dohodak, osnovna sredstva, promenu vrednosti sopstvenog kapitala, bruto i neto investicije, novčani tok i maržu pokrića.

Izbor gazdinstava prema selekcionom planu

Poljoprivredna gazdinstva u FADN sistemu biraju se na osnovu plana uzorkovanja, to jest selekcionog plana. On mora da obezbedi reprezentativnost poljoprivrednih gazdinstava u FADN uzorku. U planu selekcije sadržani su podaci o statističkim referentnim izvorima (Popis poljoprivrede, Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava), postupci za stratifikaciju područja FADN istraživanja usklađeni sa regionalnim jedinicama, tipovima poljoprivredne proizvodnje i razredima ekonomske veličine, zatim postupci za određivanje broja poljoprivrednih gazdinstava, koja će biti odabrana za svaki stratum i njihov izbor.

Tri kriterijuma definisanja FADN populacije

Prilikom prikupljanja podataka neophodno je voditi računa o tome da odabrani uzorak poljoprivrednih gazdinstava odražava različitost proizvodnje na pojedinom području. Iz tog razloga se FADN populacija definiše na osnovu tri kriterijuma:

 1. ekonomska veličina;
 2. tip poljoprivredne proizvodnje;
 3. regionalna pripadnost.

Ekonomska veličina gazdinstava

Ekonomska veličina poljoprivrednog gazdinstva (EVPG) definiše se kao ukupna vrednost proizvodnje gazdinstva izražena u jedinici standardnog ekonomskog rezultata (Standard Output-SO). Ukupni SO nekog gazdinstva čini zbir svih standardnih ekonomskih rezultata svake pojedinačne proizvodnje zastupljene na određenom gazdinstvu, a predstavlja novčanu vrednost proizvodnje (po 1 hektaru ili grlu stoke) po cenama koje se ostvaruju na tržištu (at farm -gate price) u nacionalnoj valuti. SO pokazuje trajnu sposobnost stvaranja prihoda gazdinstva u zavisnosti od njegove strukture proizvodnje i agroekoloških karakteristika. Koristi se za definisanje EVPG-a i na temelju ukupne vrednosti SO-a gazdinstva se svrstavaju u pripadajuće razrede ekonomske veličine.

Tri tipa poljoprivrednih gazdinstava

Tip proizvodnje poljoprivrednog gazdinstva definisan je relativnom važnošću određene poljoprivredne aktivnosti na gazdinstvu, a određen je kvantitativno kao udeo SO-a određene proizvodnje u ukupnom SO gazdinstva. Uredbama Evropske komisije iz 2008. i 2009. definisana su tri nivoa odnosno opšti, glavni i posebni tipovi poljoprivrednih gazdinstava, koji su klasifikovani na osnovu sledećih kriterijuma:

 • opšti podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili najmu;
 • objekti, trajni zasadi, mehanizacija i oprema;
 • broj i vrednost stoke;
 • biljna proizvodnja, prerađevine i nedovršena proizvodnja;
 • stočarska proizvodnja;
 • ostale aktivnosti prihodovanja;
 • specifični i režijski troškovi;
 • podsticaji, odštete i ostala prava;
 • krediti i druga zaduženja;
 • novčane transakcije;
 • primene EU FADN metodologije i određivanje pilot FADN uzorka.

Mogućnost upoređivanja gazdinstava u EU

Projekat: FADN sistem u Srbiji

Kada je reč o primeni Sistеma rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа u našoj zemlji treba naglasiti da je krajem 2011. godine u Srbiji je pokrenut Pilot projekat FADN, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji je finansirala Evropska unija. Prve godine u realizaciju tog projekta bilo je uključeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava.

Od FADN-a dobrobit i za poljoprivrednike

Nije na odmet reći i to da uspostavljanje FADN sistema u Srbiji ne treba shvatiti samo kao obavezu koju naša zemlja treba da ispuni u masi usklađivanja sa Evropskom unijom, jer su FADN podaci veoma važni i za same poljoprivredne proizvođače, zato što na osnovu praćenja podataka na svom poljoprivrednom gazdinstvu oni mogu tačno da vide kako posluju, da se porede sa gazdinstvima slične veličine i orijentacije u zemlji i regionu, da preciznije i kvalitetnije donose poslovne odluke i da tako napreduju i ostvare dobrobit za sebe i svoje gazdinstvo.

Izvor: fadn.rs, polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs; fadn.hr, savjetodavna.hr

Foto: budabar / BigStock; Igor Stevanovic / Bigstock; vrstudio / BigStock; jimbophotoart / BigStock; dolgachov / BigStock

"ZPP i Srpski aduti, (R)Evolucija poljoprivrede" projekat sufinansiran iz budžeta Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.


Tagovi

FADN Agroklub Evropska unija DG-AGRI FADN Upitnik Troškovi Standardni ekonomski rezultat Ekonomska veličina Tip poljoprivredne proizvodnje Regionalna pripadnost Setvena struktura Fil Hogan Phil Hogan Farm Structure Survey Reprezentativni


Autor

Marinko Tica

Više [+]

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.


Partner

Izdvojeni tekstovi

KLUB

Neprevaziđen "buket"... Sretan #8mart 💐