• Objekti za siliranje
 • 11.09.2021. 16:00

Sve važne odlike silo-trenčeva za kvalitetno odlaganje silaže

U pogledu tipa objekata za siliranje u praksi postoji veliko šarenilo. Najveći uticaj na velike razlike svodi se na nepotpuno shvatanje potrebe da visokih kvalitetom svih siliranih količina sve do kraja korišćenja odnosno do pražnjenja svakog objekta.

Foto: Depositphotos/vodolej
 • 183
 • 26
 • 0

Već smo govorili o važnosti silaže u ishrani goveda, a uz to treba naglasiti i važnost objekata za siliranje. Ti objekti za brzo punjenje i što bolje zatvaranje treba da obezbedi:

 • brzo pražnjenje transportnih sredstava i punjenje objekta sa zatvaranjem za dan-dva;
 • pokrivanje sa potpunom izolacijom od vazduha i
 • odsecanje potrebnih dnevnih količina i ponovno dobro pokrivanje.

Pravilna tehnika i adekvatna organizacija ubiranja kukuruza za silažu

Mesto silo-objekta bi trebalo da bude u neposrednoj blizini staje za koju je silaža namenjena. Njegov položaj treba da omogući svakodnevno lako i brzo izuzimanje i dobro ponovno pokrivanje. Veličina i kapacitet objekta (ili objekata) zavisi od što tačnijeg proračuna ukupnih godišnjih potreba ove silaže. Svi ovi podaci zaslužuju potrebnu pažnju uz konsultaciju odgovarajućih stručnih savetnika.

Sve količine bez bilo kakvih stranih primesa

U pogledu tipa objekata za siliranje u praksi postoji veliko šarenilo. Najveći uticaj na velike razlike svodi se na nepotpuno shvatanje potrebe da visokih kvalitetom svih siliranih količina sve do kraja korišćenja odnosno do pražnjenja svakog objekta. Uslovi za kvalitet su već standardno poznati. Osnovu čini to da su sve količine bez bilo kakvih stranih primesa, a kod korišćenja da nema ni tragova plesni. Dobra struktura i ujednačena lepa boja, uz prijatan nakiseo miris, svakako se podrazumevaju kod silaže celih stabljika kukuruza.

Takvu silažu preživari, pre svega goveda, veoma rado jedu u najvećim mogućim količinama, što je prava ocena njenog kvaliteta. Anaerobni (bezvazdušni) proces previranja silirane mase se uvek ističe kao uslov koji u najvećoj meri utiče na konačan kvalitet.

Odlike silo-trenčeva

Od većeg broja tipova objekata za siliranje u praksi se izdvajaju takozvani silo-trenčevi. Najvažnije tri grupe prednosti bi bile:

 • jednostavna i jeftina izgradnja (podizanje);
 • brzo i sigurno punjenje i
 • mogućnost lakog izuzimanja potrebnih dnevnih količina.

Ovo sve podrazumeva svakako i dobro očuvanje sve do kraja korišćenja najmanjih količina. U pogledu poteškoća i mogućih mana ovih tipova za siliranje izdvajaju se:

 • veći utrošak rada i energije za sabijanje (gaženje) pri punjenju;
 • velika površina za pokrivanje (pored plastičnih folija i veći utrošak ručnog rada) i
 • osnovni tip jednog silo-trenča ima samo dva uzdužna (po pravilu betonska) zida i slično betonsko dno.

Dimenzije solo-trenčeva su u većem rasponu sa približnim veličinama;

 • visina zidova 1,5 do dva metra;
 • širina silo-trenča između susednih zidova od najmanje tri do preko 10 metara;
 • ukupna dužina od samo osam do 10 pa sve do 40 do 50 metara.

Koliko silaže toliki objekat

Pored dva navedena uzdužna zida za preporuku je i poprečni zid na kraju trenča. Tada takav silo-trenč nije (kaže se) prohodan ili prolazan za transportna sredstva pri punjenju. To otežava pražnjenje tih sredstava, ali istovremeno obezbeđuje potpunije punjenje završnog (trećeg) dela.

Određivanje dimenzija zavisi od više faktora. Važan faktor je količina potrebne silaže u nekom određenom silo-trenču. Kod siliranja većih količina nameće se dilema da li imati jedan silo-trenče većih dimnzija ili pak dva za istu količinu. Na sličan način važna je i količina dnevnog izuzimanja silaže i način tog izuzimanja. 

Greške prilikom siliranja i oko broja obroka za goveda

U pogledu načina izuzimanja potrebnih dnevnih količina silaže postoje dva osnovna pravila:

 • izuzimanje manjih količina za dnevne (ili čak za odvojene jutarnje i večernje) potrebe mora da bude glatkim odsecanjem tih potreba;
 • odmah posle izuzimanja je obavezno temeljno ponovno pokrivanje svih površina.

Svaki profesionalni odgajivač stoke i korisnik silaže veoma dobro zna koliko je važno da sve svaki dan i svakom izuzimanje pokloni puna pažnje - kako se time održava puni kvalitet za sve vreme i sve klimatske uslove korišćenja.


Tagovi

Silo-trenčevi Objekti za siliranje Siliranje Pokrivanje Plesni Obrok za goveda


Autor

Milan Tošić

Više [+]

Redovni profesor doktor poljoprivrednog fakulteta u penziji.