• Soja
  • 14.08.2021. 16:00

Gubitke u žetvi soje sprečite pravilnim radom uređaja na hederu

Biološki gubici nastaju pre početka ubiranja i posledica su karakteristika sorte, vremenskih uslova i ne mogu se smatrati gubicima u žetvi. Gubici na hederu prouzrokovani su nepravilnim radom uređaja na istom.

Foto: Branislav Ogrizović
  • 449
  • 105
  • 0

Jedan od najvećih izazova u proizvodnji soje je žetva. Gubici koji se javljaju tada, ponekad, zbog neadekvatnog načina izvođenja, dostižu i neverovatnih 25 odsto. Razlozi za pojavu ovakvih, neverovatnih, gubitaka kriju se u lošije izvedenoj predsetvenoj pripremi zemljišta, neadakvatno izabranom hederu i nepravilno podešenim kombajnima.

Gubitke je nemoguće izbeći, ali ih je moguće svesti na, po literaturi tehnički, prihvatljivih od tri do pet odsto prinosa kod novih mašina. Razloge koji utiču na visinu gubitaka, možemo podeliti u tri grupe:

  • biološki i agrotehnički činioci - karakteristike sorte, zakorovljenost parcele, fiziološko stanje useva (da li stabljika ima lisnu masu ili ne), polegnutost useva, način setve, predsetvena priprema parcele...
  • vlaga zrna i
  • izbor hedera i pravilno podešavanje kombajna u radu.

Vlaga, ne niža od 11 i ne viša od 17 odsto

Optimalna vlaga tokom skidanja, kada su gubici najmanji, je 13 - 15 odsto, a svaki procenat povećanja ili smanjenja vlage utiče na povećanje gubitaka. U vreme žetve soje smanjuje se trajanje dužine dana, temperature vazduha snižavaju, češće se javljaju padavine, pa se time sužavaju rokovi za kvalitetno ubiranje. Ponekad se mora napraviti izuzetak u određivanju momenta žetve, ali ipak gledajte da vlaga zrna ne bude niža od 11 niti viša od 17 odsto.

Veliki gubici donjih mahuna

Kombajni sa aksijalnim bubnjem imaju preduslove da ostvare manje gubitke nego oni koji imaju onaj tangecijalni. Bez obzira na to koji tip vršidbene komore koristite, podešavanja morate izvesti na pravilan način kako bi predupredili nastajanje gubitaka.

Obavezno koristiti uputstvo za rad

Većina korisnika mašina za žetvu koristi adaptere za strna žita, a manje je onih koji koriste one prilagođene za ubiranje soje. Takvi mogu da imaju ekstenziju hederskog stola, fleksibilnu kosu, pokretne trake sa obe strane uređaja čijim kretanjem se pokošena masa usmerava na uvlačno grlo i vodi u vršidbenu komoru. Sva potrebna podešavanja kombajna treba da se prilagode stanju useva na parceli, te da se sprovedu u skladu sa uputstvima proizvođača, pa i ličnim iskustvom u radu.

Savremeni kombajni u svom softveru imaju mogućnost za brzo reperno podešavanje na parceli. Mogućnost dozvoljava da se izaberu i postave režimi rada za vlažan, suv ili usev optimalne vlage. Ipak većina proizvođača ovih mašina upućuje korisnike da obavezno koriste uputstvo za rad.

Gubici i kako ih smanjiti?

Biološki gubici nastaju pre početka ubiranja i posledica su karakteristika sorte, vremenskih uslova i ne mogu se smatrati gubicima u žetvi. Gubici na hederu prouzrokovani su nepravilnim radom uređaja na istom. Procentualno najveći deo gubitaka nastaje na adapteru (platformi). 

Smatra se da i do 85 odsto ukupnih gubitaka u žetvi soje nastaje na hederskom stolu, a od toga 70 do 75 odsto nastaje usled nepodešenosti motovila i usaglašenosti njegove obodne brzine sa linijskom brzinom kretanja kombajna. Oni noviji za soju imaju motovila sa većim prečnikom i imaju manji broj obrtaja.

Heder sa novim pik - ap prstima

Adapter mora biti postavljen tako da što bolje kopira teren, kod novijih mašina u takozvani "plivajući položaj" sa stalnim održavanjem visine reza. Ako na funkcionišu klizači sa senzorima, ova aktivnost umnogome olakšava postavljanje hedera u "idealan" položaj. To omogućava da visina reza bude što je moguće niža (pet do osam centimetara), jer se tako pokupe donje mahune koje u sebi sadrže najkvalitetnija, najkrupnija i najbolje nalivena zrna. Važan činilac u smanjenju gubitaka je izbor radne brzine kombajna. 

Broj obrtaja motovila uskladiti sa brzinom kretanja kombajna

Vršidbena komora treba da radi uvek u optimalnom režimu. Za savremenije kombajne važi orijentacija da je kod visokih prinosa brzina niža, a kod nižih prinosa ne bi trebalo da prelazi osam km/h. Na zakorovljenim površinama brzina kretanja ne bi trebala da prelazi tri do 3,5 km/h. Motovilo se podešava prema visini, isturenosti, brzini obrtanja i po položaju pik - ap prstiju i na taj način dovodi usev soje u položaj pogodan za odsecanje.

Motovilo treba da je istureno, ispred kose na rastojanju od 15 - 30 cm, a po visini, zavisno od stanja useva, treba da usmerava stabljike na heder. Broj obrtaja motovila treba da je usklađen sa brzinom kretanja kombajna, tako da motovilo ima za 10 - 25 odsto veći broj obrtaja od brzine kretanja. 

Heder s podizačima za polegao usev

Gubici nastali u vršidbenoj komori i drugim radnim organima ne prelaze jedan odsto i obuhvataju ne samo slobodna zrna već i ona oštećena zbog velike obodne brzine bubnja, neodgovarajuće veličine zazora između bubnja i podbubnja na ulazi i izlazu. Savremene mašine imaju ugrađene senzore gubitaka ispod separatora, pa i ispod uređaja za čišćenje.

Osnovne smernice za podešavanje kombajna

Broj obrtaja bubnja 400 - 700 o/min (po uputstvu proizvođača - kod kombajna sa aksijalnim od 350 o/min), obodna brzina se kreće u rasponu 15 - 20 m/s, zazor na ulazu između bubnja i podbubnja 25 - 40 mm, a na izlazu 10 - 18 mm, gornje sito otvoreno na 18, a donje na 10 mm. Žetva se u principu počinje sa manjim brojem obrtaja, pa se u zavisnosti od kvaliteta ovršenog zrna povećava sve dok se ne odabere idealan broj obrtaja za usev i tu parcelu.

Kombajni novije proizvodnje imaju mogućnost praćenja režima rada i podešavanja iz kabine, a osnovne podatke za podešavanja moguće je memorisati i kasnije samo pozvati iz memorije i tako izvršiti osnovno podešavanje. Konačna podešavanja zavise od vremena izvođenja žetve i stanja useva na parceli.

Dobro pokošena soja

Pri otkupu soje primenjuje se standard SRPS E. B4 417, a podrazumeva vlagu 13 i dva odsto primesa. Računajte na velike finansijske uštede ako redovno proveravate visinu gubitaka. Ako ih smanjite za 10 odsto od biološkog prinosa pri prinosu od 4,5 t/ha, koji više nije tako teško ostvariti, to iznosi 450 kg. Pomnožite ovo sa cenom i videćete da se ova mera višestruko isplati. Nemojte da dozvolite da nepažnjom, bilo svojom ili onog ko vam kombajnira ostanete bez 10 - 20 odsto prihoda sa svoje parcele.


Tagovi

Žetva soje Podešavanje hedera Motovilo Kombajni za soju Podešavanje iz kabine Gubici soje


Autor

Branislav Ogrizovic

Više [+]

Diplomirani inženjer mehanizacije poljoprivrede. Preko 35 godina radnog iskustva u savetodavstvu. Prošao brojne edukacije iz ove oblasti. Jedan od osnivača Kluba 100P+, trenutno potpredsednik.