• Ishrana povrća
  • 02.12.2019. 12:00

Kolike su potrebe kupusa za đubrivom?

Najveći prinosi dobijaju se kombinacijom organskih i mineralnih hraniva. Kupusnjače najbolje uspevaju na neutralnim i slabo kiselim tlima, sa pH 5,5 - 6,5.

Foto: Depositphotos/maxsol7
  • 541
  • 27
  • 0

Đubrenje kupusa treba obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Potrebe mladih biljaka nakon rasađivanja najveće su za azotom, u fazi formiranja glavica izraženiji su zahtevi za fosforom dok su potrebe za kalijumom najveće u fazi rasta glavice. Najveći prinosi dobijaju se kombinacijom organskih i mineralnih đubriva. Kupusnjače najbolje uspevaju na neutralnim i slabo kiselim tlima, sa pH 5,5 - 6,5.

Rasađivanje ranog kupusa

Osnovno đubrenje izvodi se s jeseni, zaoravanjem stajnjaka 20 - 40 t/ha i mineralnim hranivom NPK formulacije 8:16:24 u količini od 400 - 500 kg/ha. U novije vreme sve više se koriste granulisana đubriva koja imaju sličan sadržaj azota i fosfora a izraženiji kalijum i koja su oplemenjena mikro elementima.

Dovoljna su dva prihranjivanja

Do rasađivanja treba uneti 1/3 ili 2/3 P i K. Ostatak se dodaje u dva prihranjivanja, prvo se izvodi dve do tri nedelje nakon rasada i to prilikom međuredne obrade i tada se dodaje 1/3 azota, a druga prihrana izvodi se u fazi formiranja lisne rozete, sa 1/3 azota, fosfora i kalijuma.

Zbog čestih navodnjavanja dolazi i do ispiranja elemenata iz površinskog u dublje slojeve pa je, s obzirom na plitki korenov sistem, neophodno obaviti i jedno do dva prihranjivanja azotnim mineranlim đubrivima, sa 200 kg/ha KAN-a ili 100 kg UREE.

Azot produžava vegetaciju

Voditi računa prilikom prihrane da velike količine N đubriva, u kasnijim fazama produžavaju vegetaciju, a često i izazivaju pucanje glavica. Kod nas se u praksi najčešće izvodi jedna prihrana sa 1/2 azota i 1/3 fosfora i kalijuma od ukupne količine, na 20 - 30 dana od rasađivanja, kada krene najintezivniji rast rozete. Ukoliko proizvođači nemaju rasprskivače, prihranjivanje obavljaju neposredno pre zalivanja. Prilikom zaštite možemo dodavati folijarno amino kiseline, u količini od 150 ml/100 l. Ako se na pojedinim parcelama uoči nedostatak kalcijuma, onda je potrebna količina od 25 - 30 kg/ha.

Kako proizvesti kvalitetan kupus?

Pravilnom ishranom skraćuje se vegetacija, što je značajno u proizvodnji ranog kupusa. Dovoljna količina azota u fazi rasada i do momenta obrazovanja glavica i visoka količina fosfora u periodu obrazovanja glavica, pospešuju zrenje kupusa. Količina potrebnih hraniva je: 200 - 300 N, 120 - 150 P2O5 i 250 - 350 K2O i 40 - 60 MgO, navodi diplomirani inženjer povrtarstva, Dragan Mijušković, iz PSSS Jagodine.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Faza formiranja glavice Prihranjivanje kupusa Rasađivanje Ispiranje elemenata Pucanje glavica Dragan Mijušković Granulisana đubriva

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi