• Ishrana povrća
  • 02.12.2019. 12:00

Kolike su potrebe kupusa za đubrivom?

Najveći prinosi dobijaju se kombinacijom organskih i mineralnih hraniva. Kupusnjače najbolje uspevaju na neutralnim i slabo kiselim tlima, sa pH 5,5 - 6,5.

Foto: Depositphotos/maxsol7
  • 598
  • 30
  • 0

Đubrenje kupusa treba obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Potrebe mladih biljaka nakon rasađivanja najveće su za azotom, u fazi formiranja glavica izraženiji su zahtevi za fosforom dok su potrebe za kalijumom najveće u fazi rasta glavice. Najveći prinosi dobijaju se kombinacijom organskih i mineralnih đubriva. Kupusnjače najbolje uspevaju na neutralnim i slabo kiselim tlima, sa pH 5,5 - 6,5.

Rasađivanje ranog kupusa

Osnovno đubrenje izvodi se s jeseni, zaoravanjem stajnjaka 20 - 40 t/ha i mineralnim hranivom NPK formulacije 8:16:24 u količini od 400 - 500 kg/ha. U novije vreme sve više se koriste granulisana đubriva koja imaju sličan sadržaj azota i fosfora a izraženiji kalijum i koja su oplemenjena mikro elementima.

Dovoljna su dva prihranjivanja

Do rasađivanja treba uneti 1/3 ili 2/3 P i K. Ostatak se dodaje u dva prihranjivanja, prvo se izvodi dve do tri nedelje nakon rasada i to prilikom međuredne obrade i tada se dodaje 1/3 azota, a druga prihrana izvodi se u fazi formiranja lisne rozete, sa 1/3 azota, fosfora i kalijuma.

Zbog čestih navodnjavanja dolazi i do ispiranja elemenata iz površinskog u dublje slojeve pa je, s obzirom na plitki korenov sistem, neophodno obaviti i jedno do dva prihranjivanja azotnim mineranlim đubrivima, sa 200 kg/ha KAN-a ili 100 kg UREE.

Azot produžava vegetaciju

Voditi računa prilikom prihrane da velike količine N đubriva, u kasnijim fazama produžavaju vegetaciju, a često i izazivaju pucanje glavica. Kod nas se u praksi najčešće izvodi jedna prihrana sa 1/2 azota i 1/3 fosfora i kalijuma od ukupne količine, na 20 - 30 dana od rasađivanja, kada krene najintezivniji rast rozete. Ukoliko proizvođači nemaju rasprskivače, prihranjivanje obavljaju neposredno pre zalivanja. Prilikom zaštite možemo dodavati folijarno amino kiseline, u količini od 150 ml/100 l. Ako se na pojedinim parcelama uoči nedostatak kalcijuma, onda je potrebna količina od 25 - 30 kg/ha.

Kako proizvesti kvalitetan kupus?

Pravilnom ishranom skraćuje se vegetacija, što je značajno u proizvodnji ranog kupusa. Dovoljna količina azota u fazi rasada i do momenta obrazovanja glavica i visoka količina fosfora u periodu obrazovanja glavica, pospešuju zrenje kupusa. Količina potrebnih hraniva je: 200 - 300 N, 120 - 150 P2O5 i 250 - 350 K2O i 40 - 60 MgO, navodi diplomirani inženjer povrtarstva, Dragan Mijušković, iz PSSS Jagodine.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Faza formiranja glavice Prihranjivanje kupusa Rasađivanje Ispiranje elemenata Pucanje glavica Dragan Mijušković Granulisana đubriva